Contact Us

Shri Paramhans Shikshan Prashikshan Mahavidyalaya 

Vidya Kund, Ayodhya,Faizabad (Uttar Pradesh) – 224123

Contact Number
1 +91-9721548000
2 +91-9721517000

Email : sphspmfzd@gmail.com